Update december 2016

Beste (oud)leden,

Het is de laatste tijd stil geweest rondom GorcumLive. Zo waren we online niet echt aanwezig: door technische problemen is onze website al ’n tijd niet meer geactualiseerd. We zijn nu bezig de boel stapsgewijs weer op de rit te krijgen. Bestuurlijk is er ook het nodige veranderd, o.a. door het overlijden van onze penningmeester Peter Smit en het vertrek van onze PR-vrouw Sharon Quak. Het kost helaas meer tijd dan verwacht de open plekken goed in te vullen. En net als jullie hebben we tot onze spijt moeten constateren dat GorcumLive na de laatste verhuizing onbedoeld nogal is ondergesneeuwd, en dat ons ‘eigen gezicht’ in de nieuwe setting bij PoGo steeds meer is gaan vervagen.

Al die veranderingen hebben een negatieve invloed gehad op de zichtbaarheid van GorcumLive, met dalende bezoekersaantallen tot gevolg. Tijdens de ledenvergadering van 26 juni jl. is door meerdere leden hierover hun zorg uitgesproken. Het bestuur heeft toegezegd hier actie op te ondernemen, maar door o.a. de vakantieperiode en ziekte is er helaas vertraging opgetreden in de uitvoering. Dit heeft er mede toe geleid dat we in het nieuwe seizoen noodgedwongen een rustpauze hebben moeten inlassen. GorcumLive leidt nu even (tijdelijk) een ‘slapend’ bestaan, totdat er -hopelijk snel- meer duidelijkheid is over onze toekomst. Tot dan is er uiteraard geen contributie verschuldigd.

Na het nodige interne overleg om de knelpunten duidelijk boven tafel te krijgen, beraden we ons nu hoe we GorcumLive weer op de kaart kunnen zetten. Dat is nog niet zo simpel! Want op de vraag “Hoe nu verder?” zijn vele antwoorden mogelijk. Veranderingen zijn noodzakelijk, maar wàt er precies moet gebeuren is niet eenduidig. Het bestuur kan in elk geval niet in z’n eentje vanuit een ivoren toren beslissen welke kant we op zullen gaan. Daarbij is de inbreng van jullie -de leden- van essentieel belang.

Daarom zal er binnenkort een enquête onder alle (oud)leden worden gehouden. Alleen op basis van de uitkomsten daarvan kan het bestuur een toekomstbeleid in de steigers zetten dat tegemoet komt aan de wensen van de achterban. Laat deze kans op inspraak alsjeblieft niet schieten! Want als er maar weinig leden reageren is dat een teken dat GorcumLive blijkbaar niet meer leeft bij de achterban. En dat zou onherroepelijk het eind van GorcumLive betekenen. Dat zou eeuwig zonde zijn!

Meer nieuws volgt binnenkort. Hou je mailbox de komende weken in de gaten!

We wensen jullie allemaal in elk geval fijne feestdagen en een mooi en muzikaal 2017 toe.
Hopelijk tot gauw!

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van GorcumLive